STRONA GŁÓWNA
- Umowa przedwstępna

WAŻNE INFORMACJE
- Główne elementy umowy przedwstępnej
- Umowa przedwstępna
a kredyt hipoteczny

- Zadatek: bardzo ważne pojęcie
- Skutki niewywiązania się
z postanowień umowy

- Czy zawrzeć umowę przedwstępną samodzielnie,
czy u notariusza?


WZÓR UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ
- Wzór umowy przedwstępnej
na kupno-sprzedaż mieszkania

- Wzór umowy przedwstępnej
na kupno-sprzedaż domu

- Wzór umowy przedwstępnej
na kupno-sprzedaż działki
ZOBACZ TAKŻE:
Kredyt na dom
Pożyczka w weekend
Porównanie kont bankowych
Pożyczka na krótki okres
 

Wzór umowy przedwstępnej kupna - sprzedaży mieszkania (lokalu mieszkalnego)

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór umowy przedwstępnej na zakup/sprzedaż lokalu mieszkalnego. Należy pamiętać, że jest to jedynie wzorzec, który wymaga dostosowania do każdej indywidualnej sytuacji. W szczególności należy wypełnić wykropkowane pola oraz wykreślić/dopisać ewentualne zbędne/niezbędne zapisy. Aby skorzystać z poniższego wzoru umowy, zaznacz cały tekst i skopiuj go (klawisze Ctrl + C), po czym wklej go do edytora tekstów (np. Word) w celu odpowiedniego dostosowania zapisów umowy.Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości - lokalu mieszkalnego
zawarta dnia ....................... w ………………. pomiędzy następującymi stronami:

1. …………………. , imię ojca: ……......, stan cywilny: …………., zamieszkały/a: ……………………..…….. , dowód osobisty: ………….., PESEL ……………, NIP ………….. – zwany/a w dalszej części umowy „Sprzedającym/ą”.

2. …………………. , imię ojca: ……......, stan cywilny: …………., zamieszkały/a: ……………………..…….. , dowód osobisty: ………….., PESEL ……………, NIP ………….. – zwany/a w dalszej części umowy „Kupującym/ą”.

§1
1. Przedmiotem umowy jest przyrzeczenie sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego numer … położonego w …………. przy ul. ………. nr …, dla którego Sąd Rejonowy …………………. prowadzi księgę wieczystą nr ………….., zwanego dalej „Przedmiotem Sprzedaży”.
2. Sprzedający/a oświadcza, że posiada prawo własności lokalu na podstawie ……… .

§2
Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszej umowy ma powierzchnię …… m2 i składa się z ……. pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki.

§3
Sprzedający/a oświadcza, że zbywana nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń oraz praw osób trzecich.

§4
W przypadku powstania lub ujawnienia się istnienia jakiegokolwiek obciążenia zbywanej nieruchomości po zawarciu niniejszej umowy, Sprzedający/a zobowiązuje się je niezwłocznie uregulować.

§5
1. Kupujący/a oświadcza, że jest mu/jej znany stan techniczny Przedmiotu Sprzedaży, a Sprzedający/a zobowiązuje się wydać Kupującemu/ej nieruchomość w stanie takim, jak w dniu oględzin z wyłączeniem rzeczy ruchomych.
2. Sprzedający/a oświadcza, że pozostawi w lokalu armaturę sanitarną i łazienkową.

§6
Strony zobowiązują się do zawarcia w formie aktu notarialnego, właściwej umowy kupna-sprzedaży (na warunkach ustalonych w niniejszej umowie) prawa własności nieruchomości, o której mowa w §1 umowy w terminie nie później niż do dnia .............. za cenę ………... zł (słownie ………….. złotych).

§7
1. Sprzedający/a zobowiązuje się stanąć do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego z kompletem dokumentów, w skład których wchodzić będą:
- odpis księgi wieczystej nr …………………..
- dokument będący podstawą nabycia własności
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości
- zaświadczeniu o opłaceniu zobowiązań czynszowych wobec wspólnoty mieszkaniowej
- zaświadczenie o tym, że w przedmiotowym lokalu nikt nie jest zameldowany
- dokument tożsamości – dowód osobisty
2. Kupujący/a może poprosić Sprzedającego o dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeśli Bank udzielający kredytu zażąda ich w procesie weryfikacji kredytowej.
3. W sytuacji omówionej w §7 pkt. 2 lub w przypadku gdy czas uzyskania brakujących dokumentów z odpowiednich instytucji uniemożliwi Sprzedającemu/ej dotrzymanie terminu określonego w §6, data ta może ulec zmianie na podstawie aneksu do niniejszej umowy.

§8
1. Na poczet ceny określonej w §6 umowy Kupujący/a wręcza Sprzedającemu/ej zadatek w kwocie ............ zł (słownie: .................. złotych).
2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedającego/ą, Sprzedający/a zwróci Kupującemu/ej zadatek w podwójnej wysokości. W razie niewykonania umowy przez Kupującego/ą zadatek przepada na rzecz Sprzedającego/ej. (art. 394 k.c.)

§9
Sprzedający/a oświadcza, że otrzymał/a od Kupującego/ej kwotę zadatku określoną w §8 pkt. 1 umowy i odbiór jej niniejszym kwituje.

§10
Całkowita zapłata za nieruchomość, o której mowa w §1 niniejszej umowy, w pozostałej kwocie ......... zł (słownie: .............. złotych) nastąpi w terminie do 7 dni po podpisaniu ostatecznej umowy sprzedaży, w formie przelewu na rachunek wskazany przez Sprzedającego/ą, co Kupujący/a potwierdzi dokumentem bankowym.

§11
1. Przekazanie nieruchomości Kupującemu/ej nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek wskazany przez Sprzedającego/ą.
2. W dniu przekazania nieruchomości Sprzedający/a wyda Kupującemu/ej wszystkie komplety kluczy do drzwi wejściowych i domofonu, kluczyk do skrzynki pocztowej i klucze do piwnicy.

§12
Koszty zawarcia umowy przyrzeczonej poniesie Kupujący/a.

§13
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§14
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PODPISY STRON:

…………………………………
SPRZEDAJĄCY/A

…………………………………
KUPUJĄCY/A 


(C) 2014 - 2019 - umowa przedwstępna, podstawowe informacje i wzory umów.
Ta strona może stosować pliki cookies dla celów statystycznych i reklamowych. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień przegladarki w zakresie plików cookies oznacza akceptację faktu zapisywania ich w pamięci komputera użytkownika strony.